Latin nyelvvizsga (Origo)
 
Latin vizsga OrigoAz írásbeli vizsgán produktív nyelvtani tesztet kell megoldani.
A megszerezhető pontok megoszlanak a főbb nyelvtani témakörök között:
névszói alaktan 35%, igei alaktan 25%, mondattan és igeneves szerkezetek 40%.
Kultúrtörténeti kérdések csak a szóbeli vizsgán hangoznak el, az írásbeli vizsgának ezután nem képezik részét.
Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgához:
Alapfok
A görög-római mitológia legismertebb alakjai – a római hadászat – öltözködés – család – a római városi lakóház fajtái, szerkezetük – névadás – iskola, műveltség – szórakozás – provinciák – Róma városa
Középfok
a görög-római mitológia legismertebb alakjai – a római hadászat – öltözködés – család – a római városi lakóház fajtái, szerkezetük – névadás – iskola, műveltség – szórakozás – provinciák – Róma városa – a római középületek, utak – vallás és jóslás Rómában – a római naptár – képzőművészetek Rómában
Cicero, Vergilius, Horatius, Ovidius élete és művei – a római történetírás – római színjátszás és drámairodalom – metrika (legfontosabb verslábak, sorok, strófák) – ókori filozófiai áramlatok, Rómában is ható görög filozófusok
Róma eredetmondái – Róma királyai (nevük, legfontosabb intézkedéseik – a köztársaságkori Róma tisztségviselői és államrendje – Iulius Caesar politikai tevékenysége és irodalmi művei – a principátus és a császárság (Augustus jelentősége, nevezetesebb utódai) – a rómaiak Magyarországon
    Felsőfok
   A középfokon felsorolt témák magasabb szintű, önálló kifejtése.
    A felkészüléshez javasolt segédkönyvek:
   Ferenczi A. – Monostori M.: Latin nyelvkönyv
   N. Horváth M. – Dr. Nagy F.: Latin nyelvkönyv I–IV. (a gimnáziumok számára)
   Nagy F. – Kováts Gy. – Péter Gy.: Latin nyelvtan
   M. Nagy I. –Tegyey I.: Latin nyelvtan
   Ferenczi A. – Kendeffy G.: Latin a szóbeli nyelvvizsgán
   Adamik T.: Római irodalom az archaikus korban / az aranykorban / az ezüstkorban / a késő császárkorban (felsőfokon ajánlott)
   Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma története (felsőfokon ajánlott)
   A gimnáziumokban használatos történelemkönyvek Rómáról szóló fejezetei, pl.:
   Herber A. – Martos I. – Moss L. – Tatár Cs. – Tisza L.: Történelem 2
   (közép- és felsőfokon ajánlott)
   Havas L. – Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem (felsőfokon ajánlott)
   Majoros J.: Római élet (mindhárom fokon ajánlott)
   (Forrás: www.itk.hu)